Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.
– Van der Spiegel Schilderwerken –

ARTIKEL 1 – Definities.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Natuurlijk persoon of Vereniging van Eigenaren, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die glas-, schilders-, behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.
Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ‘van der Spiegel Schilderwerken’, hierna te noemen: ‘ondernemer’, en een opdrachtgever waarop ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3 – Offertes en aanbiedingen.

 1. Offertes en aanbiedingen voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Offertes en aanbiedingen omvatten een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het werk door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 3. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel een vermoedelijke datum van oplevering.
 4. Offertes en aanbiedingen van ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor de toekomstige orders.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte en/of aanbieding door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer.

 1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 3. De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:

-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
-gebreken in of ongeschiktheid van de materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover de ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen.

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
 2. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
 3. De ondernemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn ondergeschikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

-Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
-Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
-Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
-Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.
Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk.

 1. In de prijsvormingsmethode aanneemsom (partijen komen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen verricht), kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten, meer- of minderwerk opdragen, waarvan de kosten worden (her)berekend aan de opdrachtgever.
 2. Meer- of minderwerk wordt schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

ARTIKEL 8 – Overmacht.

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen een vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

ARTIKEL 9 – Oplevering.
Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.

ARTIKEL 10 – Betaling en eindafrekening.

 1. De betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door ondernemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ondernemer aangegeven. Ondernemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Binnen een redelijk termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
 3. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom zoals bedoeld in artikel 7 lid 1, dient de opdrachtgever na ondertekening van de offerte en/of aanbieding een aanbetaling te doen van 25% van de uiteindelijke totaalprijs, tenzij anders  overeengekomen.
 4. Bij de prijsvormingsmethode regie (de ondernemer doet een nauwkeurige opgave van prijsfactoren van o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen), dient de opdrachtgever na ondertekening van de offerte en/of aanbieding een aanbetaling te doen van €250,– (tweehonderdvijftig euro), tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie zoals bedoeld in artikel 10 lid 4 een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.

ARTIKEL 11 – Niet nakoming van de betalingsverplichting.

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, is de opdrachtgever slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking hebbend op het betwiste gedeelte. De opdrachtgever volgt vervolgens de geschillenregeling volgens artikel 13.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente van 1% in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1 en lid 2 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
 3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel  10 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
 5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 12 – Garantie.

 1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk (zoals bijvoorbeeld mechanische schade). Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
 2. Garantie buitenschilderwerk

De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
– voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
– voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
– wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk bij:

 1. − transparante beitsen

− transparante vernissen
De garantie wordt gegeven voor een periode van twee jaar;

b. − dekkende vochtregulerende verf
− dekkende beits
− dekkende high solid verf
− dekkende traditionele verf (ook bij spuitwerk)
− dekkende gesiliconiseerde verf
De garantie wordt gegeven voor een periode van twee jaar;

 1. Garantie binnenschilderwerk

De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk:
a. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
b. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens voorschriften van de fabrikant.
De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

 1. De onder 1, 2 en 3 genoemde garantie wordt alleen  gegeven indien er professionele bouwverven gebruikt zijn.
 2. Garantie glas-zetten

De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of
condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. De opdrachtgever kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na de plaatsing te laten inspecteren door de ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer moet worden uitgevoerd, deze kosten zijn voor de opdrachtgever.
Buiten de garantie vallen:
− mechanische breuk;
− thermische breuk;
− condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;
− interferentie (verkleuring).

 1. Garantie behangen

De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

 1. Garantie houtrot

Op houtrotrenovatie (zowel binnen als buiten) in combinatie met het schilderwerk, wordt een garantie gegeven van 2 jaar.

 1. Garantie kleine betonreparatie

Op kleine betonreparaties wordt een garantie van 2 jaar gegeven.

ARTIKEL 13 – Geschillenregeling.

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijven, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling

genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer schriftelijk heeft ingediend.

 1. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie

maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

 1. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 2. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 3. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 14 – Vindplaats en wijzigingen voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.